„Lecz się poprzez własny rozwój i kreatywność”
prof. Kazimierz Dąbrowski

Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu jest szkołą przyszpitalną, która dba o rozwój zdrowotny, emocjonalny, intelektualny, etyczny, obywatelski jej uczniów. Szkoła jest miejscem sprzyjającym rozwojowi osobowości uczniów oraz budowania przez nich satysfakcjonujących kontaktów społecznych. Uczniami Zespołu są pacjenci oddziałów leczniczych Centrum, w związku z czym podstawowym zadaniem szkoły jest wspieranie indywidualnego i wszechstronnego rozwoju uczniów w trakcie hospitalizacji oraz wyposażenie uczniów  w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę w szkołach macierzystych. Proces nauczania w naszej szkole wspiera proces leczenia, dlatego współpracujemy z personelem medycznym i rodzicami.

Stwarzamy klimat do pokonywania przez uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych barier wynikających z ich stanu zdrowia oraz wspieramy proces ich powrotu do szkół macierzystych.
Zapewniamy pomoc w zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie, przygotowujemy uczniów do podjęcia przez nich właściwych decyzji dotyczących dalszego rozwoju osobistego. Organizujemy egzaminy zewnętrzne (ósmoklasisty, matura).
Kształtujemy u ucznia refleksyjną postawę wobec człowieka i jego powinności moralnych.
Zapewniamy uczniom z różnymi dysfunkcjami wszechstronny rozwój, uwzględniając ich poziom intelektualny i możliwości psychofizyczne.
Zmierzamy do wychowania ludzi samodzielnych, odpowiedzialnych, wrażliwych na potrzeby innych, umiejących jasno opowiedzieć się po stronie dobra.
Stwarzamy uczniom warunki do kształtowania umiejętności interpersonalnych tak, aby umieli nawiązywać dobre, wzmacniające kontakty społeczne, które będą umieli  pielęgnować i utrzymywać.
Uczniem naszej placówki są wyłącznie pacjenci Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.