Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
dotyczącego wyboru Wykonawcy na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni specjalistycznych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.

 1. Pełna nazwa zamawiającego:
  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.
 2. Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zostało opublikowane w dniu 16.12.2021 r. na stronie internetowej BIP ZSS w MCN w Zagórzu oraz na stronie internetowej https://zagorze.waw.pl/ .
 3. Liczba otrzymanych ofert: 1, z tego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.
 4. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 Wykonawcy:
  Grupa MAC S.A.
  ul. Witosa 76,
  25-561 Kielce
  NIP 6570082245
  KRS 0000047059

Uzasadnienie:
W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że złożona oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku przeprowadzonej oceny oferta uzyskała 100 pkt. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wybrał ofertę wyżej wymienionego Wykonawcy jako najkorzystniejszą.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w ZSS w MCN w Zagórzu