• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Lipiec 2019
Po Wt r Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Czy uważasz, że wykorzystanie nowych technologii na lekcjach pomaga w przyswajaniu wiedzy?
 
Home Dodatki Archiwum

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup wraz z dostawą oleju opałowego.

Email Drukuj PDF

Nr sprawy: 4/2012       Data przekazania do BZP: 28.02.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. ZAMAWIAJĄCY
1.1. NAZWA i ADRES: Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii,
 Zagórze k. Warszawy, 05-462 Wiązowna, woj. mazowieckie,
tel. 22 789 03 73, faks 22 789 03 73.
1.2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: placówka oświatowa-Zespół  Szkół Specjalnych

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego.

2.2 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zakup oleju opałowego lekkiego zgodnego z normą jakościową PN-C-96024:2001 w ilości ok.23 000 litrów, realizowany cyklicznie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawy do siedziby Zamawiającego, kotłownia w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu.
2.3 RODZAJ ZAMÓWIENIA: dostawa
2.4 NIE PRZEWIDUJE SIĘ UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH
2.5 WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 09.13.51.00-5
2.6 NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERTY CZĘŚCIOWEJ
2.7 NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERTY WARIANTOWEJ
2.8 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do 31.12.2012 r.
3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

3.1 WADIUM
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN
3.2 ZALICZKI
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

3.3 WARUKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję na obrót olejami opałowymi, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.).
Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie dokumentu wchodzącego w skład oferty.
Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, tj. zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jako generalny wykonawca lub podwykonawca, co najmniej 3 zadania polegające na dostawie oleju opałowego.
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu, określonego w Rozdziale II poz. III.1.3 SIWZ, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ i załączonych dokumentów potwierdzających, że ww. dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. cysterną przystosowaną do transportu oleju opałowego wyposażoną w autopompę (z wężem spustowym) oraz wbudowanym urządzeniem pomiarowym posiadającym aktualną legalizację.
Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego wykazu sprzętu dostępnego wykonawcy, określonego w Rozdziale II poz. III.1.5 SIWZ, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.


3.4 INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
 wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada:
 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.5 INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT 3.4
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia, zobowiązanie winno określać formę udziału ww. podmiotu w realizacji zamówienia (podwykonawstwo, konsultacje, itp.) - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.
3.6 Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

4. PROCEDURA
4.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
4.2 KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena
4.3 NIE BĘDZIE PRZEPROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA
4.4 ZMIANY UMOWY
Nie przewiduje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty.

4.5 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.zagorze.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/W-wy 05-462 Wiązowna, Sekretariat Dyrekcji.
Termin składania ofert do 07.03.2012 r. do godz. 10:00
Miejsce składania ofert Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/W-wy 05-462 Wiązowna, Sekretariat Dyrekcji I piętro.
Termin związania ofertą 30 dni
Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na finansowanie całości lub części zamówienia.

4.6 INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU/PROGRAMU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.


………………………………………
podpis

SIWZ do pobrania w dziale Dodatki -->Pliki do pobrania-->Przetargi

Zmieniony: Wtorek, 28 Luty 2012 14:58
Zmodyfikowany przez: Iza Grochowska-Tomasik  

Strona BIP

Mazowsze

Orzeł Biały 

Na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 67 gości 

Galeria

dsc_0551
Image Detail

Warto zajrzeć

Poniżej prezentujemy linki do strony, które według nas są warte odwiedzenia.

Z ostatniej chwili

Od dnia 11.02.2019 r. obowiązuje nowy plan zajęć. Aktualny plan lekcji do pobrania tutaj