• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Grudzie 2018
Po Wt r Cz Pi So Ni
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Czy uważasz, że wykorzystanie nowych technologii na lekcjach pomaga w przyswajaniu wiedzy?
 
Home Dodatki Archiwum

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Email Drukuj PDF
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu koło Warszawy.
Numer ogłoszenia: 112996 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, Zagórze k. Warszawy, 05-462 Wiązowna, woj. mazowieckie, tel. 22 789 03 73, faks 22 789 03 73.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Placówka oświatowa - Zespół Szkół Specjalnych.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu koło Warszawy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni znajdującej się w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu k/Warszawy (4 zbiorniki o pojemności 2.000 l. każdy)w ilości szacunkowej 34.000 litrów. 2. Pożądany termin dostawy wynosi nie więcej niż 48 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Dyrektora lub kierownika gospodarczego Zespołu. Zamówienia będą składane przez osobę upoważnioną, drogą telefoniczną lub za pomocą faksu. 3. Olej opałowy którego dostawa jest przedmiotem zamówienia, powinien odpowiadać następującym parametrom: - Gęstość w temperaturze 15ºC,max. (kg/m3) 860 - Wartość opałowa, min. (MJ/kg) 42,6 - Temperatura zapłonu, min. (ºC) 56 - Lepkość kinematyczna w 20ºC, max. (mm2/s) 6 Skład frakcyjny: - do 250ºC destyluje, max. (%(v/v)) 65 - do 350ºC destyluje, min. (%(v/v)) 85 - Temperatura płynięcia, max. (ºC) -20 - Pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałością destylacyjną, max. (%(m/m)) 0,3 - Zawartość siarki, max. (%(m/m)) 0,1 - Zawartość wody, max.(mg/kg) 200 - Zawartość zanieczyszczeń stałych, max. (mg/kg) 24 - Pozostałość po spopieleniu, max. (%(m/m) 0,01 - Barwa czerwona - Zawartość znacznika, min. (mg/L) 6,0 - Zawartość barwnika, min. (mg/L) 6,3. 4.Zapotrzebowanie ilościowe na olej opałowy, określone w ust.3.1., stanowi przewidywane, szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie w okresie wykonania zamówienia i nie jest wiążące dla Zamawiającego. 5. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeby, każdorazowo na wniosek Dyrektora lub kierownika gospodarczego Zespołu. Wniosek określa ilość oleju opałowego. 6. Rozliczenie każdorazowego tankowania odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście zatankowanego oleju (według wskazania przepływomierza) i zostanie potwierdzone wystawionym przez Wykonawcę protokołem dostawy, potwierdzonym przez Dyrektora placówki oświatowej. 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju opałowego środkami transportu do tego przystosowanymi. 8. Do każdego protokołu dostawy zostanie załączone świadectwo jakości oleju opałowego...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ATIP SPÓŁKA JAWNA, 05-070 SULEJÓWEK UL. OKUNIEWSKA 2 A, 05-070 SULEJÓWEK, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101723,58 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 123080,00
Oferta z najniższą ceną: 123080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 123420,00
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie faktyczne: W dwóch kolejno przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu, nie wpłynęły żadne oferty. Obydwa postępowania zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. Uzasadnienie prawne: Art. 67, ust. 1, pkt 4 ustawy PZP. Udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki jest zgodne z art. 5, ust. 1 a ustawy PZP.
Zmieniony: Czwartek, 03 Kwiecień 2014 17:02
Zmodyfikowany przez: Iza Grochowska-Tomasik  

Strona BIP

Mazowsze

Orzeł Biały 

Na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 

Galeria

dsc_0538
Image Detail

Warto zajrzeć

Poniżej prezentujemy linki do strony, które według nas są warte odwiedzenia.

Z ostatniej chwili


 
Uczennice naszej szkoły biorą udział w Olimpiadzie "Zwolnieni z teorii".
W ramach przygotowywanego projektu społecznego będą miały swoje stoisku na kiermaszu świątecznym podczas organizowanego koncertu Under Grace  - prezenty dla dzieci z ubogich rodzin ŚWIĄTECZNY SUPERBOHATER!
Dzisiejsze społeczeństwo boryka się z wieloma problemami. Jednym z nich jest ubóstwo, które najbardziej dotyka dzieci. Ubóstwo jest przyczyną niskiej samooceny i stygmatyzacji społecznej. Wiąże się z mniejszymi możliwościami rozwoju oraz z zakończeniem nauki na wcześniejszym etapie. Chciałybyśmy sprawić by ludzie zauważyli ten problem i przyczynić się do wzrostu wrażliwości wśród bardziej uprzywilejowanych osób. Beneficjentami naszego projektu jest trzydzieścioro dzieci z ubogich rodzin pochodzących z województwa mazowieckiego. Z zebranych pieniędzy chcemy zakupić najbardziej potrzebne rzeczy oraz ich wymarzony prezent.
Koncert odbędzie się 16 grudnia 2018 r., ul. Goździków 29/31 o godz. 11:00