• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Grudzie 2018
Po Wt r Cz Pi So Ni
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Czy uważasz, że wykorzystanie nowych technologii na lekcjach pomaga w przyswajaniu wiedzy?
 
Home Dodatki Archiwum

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju opałowego do ZSS w Zagórzu

Email Drukuj PDF

 SIWZ do pobrania http://www.zagorze.waw.pl/dodatki/pliki-do-pobrania?func=select&id=7

Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu koło Warszawy
Numer ogłoszenia: 41736 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii , Zagórze k. Warszawy, 05-462 Wiązowna, woj. mazowieckie, tel. 22 789 03 73, faks 22 789 03 73.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagorze.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Placówka oświatowa - Zespół Szkół Specjalnych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu koło Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni znajdującej się w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu k/Warszawy (4 zbiorniki o pojemności 2.000 l. każdy)w ilości szacunkowej 32.000 litrów. 2. Pożądany termin dostawy wynosi nie więcej niż 48 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Dyrektora lub kierownika gospodarczego Zespołu. Zamówienia będą składane przez osobę upoważnioną, drogą telefoniczną lub za pomocą faksu. 3. Olej opałowy którego dostawa jest przedmiotem zamówienia, powinien odpowiadać następującym parametrom: - Gęstość w temperaturze 15ºC,max. (kg/m3) 860 - Wartość opałowa, min. (MJ/kg) 42,6 - Temperatura zapłonu, min. (ºC) 56 - Lepkość kinematyczna w 20ºC, max. (mm2/s) 6 Skład frakcyjny: - do 250ºC destyluje, max. (%(v/v)) 65 - do 350ºC destyluje, min. (%(v/v)) 85 - Temperatura płynięcia, max. (ºC) -20 - Pozostałość po koksowaniu z 10% pozostałością destylacyjną, max. (%(m/m)) 0,3 - Zawartość siarki, max. (%(m/m)) 0,1 - Zawartość wody, max.(mg/kg) 200 - Zawartość zanieczyszczeń stałych, max. (mg/kg) 24 - Pozostałość po spopieleniu, max. (%(m/m) 0,01 - Barwa czerwona - Zawartość znacznika, min. (mg/L) 6,0 - Zawartość barwnika, min. (mg/L) 6,3. 4.Zapotrzebowanie ilościowe na olej opałowy, określone w ust.3.1., stanowi przewidywane, szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie w okresie wykonania zamówienia i nie jest wiążące dla Zamawiającego. 5. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeby, każdorazowo na wniosek Dyrektora lub kierownika gospodarczego Zespołu określający ilość oleju opałowego. 6. Rozliczenie każdorazowego tankowania odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście zatankowanego oleju (według wskazania przepływomierza) i zostanie potwierdzone wystawionym przez Wykonawcę protokołem dostawy, potwierdzonym przez Dyrektora placówki oświatowej. 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju opałowego środkami transportu do tego przystosowanymi. 8. Do każdego protokołu dostawy zostanie załączone świadectwo jakości oleju opałowego..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 Pzp. Przedmiot zamówień uzupełniających będzie polegał na powtórzeniu usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie załączenia do oferty aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorów, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie. Wykonawca powinien wykazać się zrealizowaniem co najmniej dwóch zamówień polegających na dostawę oleju opałowego lekkiego, w ilości minimum 32.000 litrów każda z podaniem dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów (np. referencje, końcowe protokoły odbioru) potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie lub są wykonywanie należycie (np. referencje, protokoły odbioru).

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym dostępnym wykonawcy w celu wykonania zamówienia tj.: minimum jeden samochód przystosowany do przewozu oleju opałowego. W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. Wykaz winien zawierać szczegółowe informacje na temat samochodu, którym dysponuje Wykonawca.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.: minimum 1 osobą posiadającą prawo jazdy kat. C + E oraz aktualny kurs uprawnień podstawowych ADR. W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. Wykaz winien zawierać szczegółowe informacje na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, wraz ze wskazaniem podstawy do dysponowania osobą.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawienia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Polisa lub inny dokument świadczący o posiadaniu przez Wykonawcę ubezpieczenia powinny być ważne w dniu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów należy załączyć je w oryginale do oferty. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienie publicznego, w rozumieniu art. 23 Pzp - Zamawiający wymaga dołączenia do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienie publicznego. Pełnomocnictwo niniejsze winno być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów załączonych do oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy, która może nastąpić w trybie przewidzianym przez Pzp za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 Pzp, w następującym zakresie: 1. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron (jedynie w zakresie wynikającym z tych zmian), 2. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 3.Wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy. 4. Z powodu okoliczności siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację dostaw będących przedmiotem zamówienia, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,5. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 6. Z powodu wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 7. W przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część dostaw wykonywanych po tym terminie ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian, 8. Zmiany terminu płatności z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w tym w szczególności w wyniku zadziałania okoliczności Siły Wyższej, 9.Wystąpienia konieczności zmiany osób (choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia losowe), przy pomocy których Wykonawca lub Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 10. Zmiany w zakresie nazwy zadania, danych Stron, w szczególności ich adresów, przedstawicieli Stron, innych osób wskazanych imiennie w umowie będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 11. W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/Warszawy, 05-462 Wiązowna..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.02.2014 godzina 12:00, miejsce: Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/Warszawy, 05-462 Wiązowna, I piętro, sekretariat - pokój nr 43..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Zmieniony: Środa, 05 Luty 2014 22:03
Zmodyfikowany przez: Iza Grochowska-Tomasik  

Strona BIP

Mazowsze

Orzeł Biały 

Na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości 

Galeria

dsc00839
Image Detail

Warto zajrzeć

Poniżej prezentujemy linki do strony, które według nas są warte odwiedzenia.

Z ostatniej chwili